25 juli Rikken +++ 5 aug. Oud papier +++ 8 aug. Rikken +++ 22 aug. Rikken +++ 2 sept. Oud papier +++ 9 sept. Knutselclub de bezige bijtjes +++ 16 sept. Jubileum feestavond +++ 7 okt. Oud papier +++ 7 okt. Knutselclub de bezige bijtjes +++ 28 okt. Halloween: House of Horror

Agenda

Vrij.    14 juli  Biljartclub    19.00 uur

Ma.     17 juli  Rikken voor goede doel 13.00 uur

Vrij.    21 juli  Biljartclub    19.00 uur

Ma.     24 juli  Rikken voor goede doel 13.00 uur

Di.      25 juli  Rikken    20.00 uur

Vrij.    28 juli  Biljartclub    19.00 uur

Ma.     31 juli  Rikken voor goede doel 13.00 uur

Vrij.     4 aug. Biljartclub    19.00 uur

Zat.     5 aug. Oud papier 09.00 uur tot 12.00 uur

Ma.     7 aug. Rikken voor goede doel 13.00 uur

Di.      8 aug. Rikken 20.00 uur

Vrij.   11 aug. Biljartclub 19.00 uur

Ma.    14 aug. Rikken voor goede doel 13.00 uur

Vrij.   18 aug. Biljartclub 19.00 uur

Ma.    21 aug. Rikken voor goede doel 13.00 uur

Di.     22 aug. Rikken 20.00 uur

Vrij.   25 aug. Biljartclub 19.00 uur

Ma.   28 aug. Rikken voor goede doel 13.00 uur

Zat.   2 sept. Oud papier 09.00 uur tot 12.00 uur

Zat.   9 sept. Knutselclub de bezige bijtjes

Zat. 16 sept. Opening seizoen en jubileumviering

Zat.    7 okt. Oud papier 09.00 uur tot 12.00 uur

Zat.    7 okt. Knutselclub de bezige bijtjes

Zat.  28 okt. Halloween:  House of Horror